Ochrana osobných údajov

Poskytnutie informácií prevádzkovateľom podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

(ďalej len "Nariadenie GDPR")

Medzi hlavné ciele našej spoločnosti patrí dodržiavanie zásad ochrany osobných údajov. V tejto súvislosti prostredníctvom nášho webového sídla plníme našu informačnú povinnosť voči dotknutým osobám, ktorých osobné údaje spracúvame na tie účely a v tých informačných systémoch, pri ktorých nie je možné splniť našu informačnú povinnosť adresnejším spôsobom.

Pri účeloch spracúvania uvedených nižšie, pri ktorých sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané na právnom základe oprávneného záujmu má dotknutá osoba právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov.

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť LINEA Property, s.r.o., so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 31 322 247, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č. 157459/B (ďalej aj ako "LINEA" alebo "Prevádzkovateľ"). Prevádzkovateľa je možné kontaktovať na emailovej adrese linea@lineask.sk.

Spoločnými prevádzkovateľmi pri spracovaní osobných údajov v prípade spracúvania údajov pre účely marketingu sú spoločnosti I. FACEBOOK INTERNATIONAL SERVICES LIMITED, so sídlom Merrion Road, Dublin 4, D04 X2k5, Ireland, Registračné číslo: 624986 (ďalej aj ako "Facebook") a spoločnosť II. LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY so sídlom 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Dublin, D02r296, Ireland, Registračné číslo: 477441 (ďalej aj ako "LinkedIn").

Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby, sa týkajú všetkých informačných systémov, teda všetkých nižšie uvedených účelov spracúvania, ktoré uvádzame v nasledujúcich bodoch.

Spoločnosť LINEA určila účely a prostriedky spracúvania osobných údajov užívateľov služieb skupiny LINEA. Spoločnosť LINEA zodpovedá za vykonávanie práv dotknutej osoby, takže žiadosť dotknutej osoby je možné adresovať spoločnosti LINEA, a to aj v prípade kedy je spoločnosť LINEA spoločným prevádzkovateľom spolu s iným prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ neurčil na výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov zodpovednú osobu.

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb Prevádzkovateľom dochádza k profilovaniu len v prípade posudzovania platobnej schopnosti, majetkových pomerov a ekonomickej identity dotknutej osoby v súvislosti s poskytovaním služieb uvedenej osobe, avšak nikdy nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu o právach a slobodách dotknutých osôb bez ľudského zásahu. K profilovaniu dochádza použitím softvéru, ktorého účelom je evidovanie majetku dotknutej osoby a analýzou verejne dostupných registrov a informácií o dotknutej osobe, pričom profilovanie môže viesť k rozhodnutiu neposkytnúť služby fyzickej osobe. Získané údaje sú vždy posudzované a vyhodnocované neautomatizovane, teda človekom.

Ako dotknutá osoba máte okrem iného právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby, právo na opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 Nariadenia GDPR), v zákonom určených prípadoch právo na vymazanie osobných údajov (tzv. právo "na zabudnutie") (čl. 17 Nariadenia GDPR), v zákonom stanovených prípadoch právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (na základe ktorého Prevádzkovateľ označí uchovávané osobné údaje s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti) (čl. 18 Nariadenia GDPR), právo odvolať súhlas so spracúvaním (ak je právnym základom spracúvania súhlas dotknutej osoby) a právo podať sťažnosť dozornému orgánu ohľadom spracúvania osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov, https://dataprotection.gov.sk), resp. podať návrh na začatie konania ohľadom Vašich práv na ochranu osobných údajov, a to napr. v prípade porušenia Vašich práv ako dotknutej osoby zo strany Prevádzkovateľa. Vzhľadom na charakter a povahu spracúvaných údajov nemajú dotknuté osoby právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR).

V nasledujúcich odstavcoch poskytuje Prevádzkovateľ Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby, ktoré sa týkajú konkrétnych účelov spracúvania u Prevádzkovateľa.

Uchádzači o zamestnanie

Účelom je spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom spracúvania je spracúvanie pred uzatvorením zmluvy s dotknutou osobou. Kategóriami dotknutých osôb sú uchádzači o zamestnanie. Kategóriami osobných údajov sú najmä identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje súvisiace s pracovnou kvalifikáciou a údaje o zdraví. Doba uchovávania osobných údajov závisí pri úspešných uchádzačoch od konkrétneho registratúrneho záznamu uchovávaného pre účely personalistiky. Spracúvanie osobných údajov neúspešných uchádzačov sa končí po skončení výberového konania (osobné údaje nie sú uchovávané). Údaje uchádzačov o zamestnanie nie sú poskytované žiadnym príjemcom. Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou ani zmluvnou požiadavkou. Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s Prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, Prevádzkovateľ nebude môcť posúdiť vhodnosť uchádzača o zamestnanie.

Správa registratúry

Účelom je spracúvanie osobných údajov na účely archivácie po zániku primárneho účelu. Právnym základom spracúvania je plnenie zákonných povinností a oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje na uvedený účel, keďže má oprávnený záujem na uchovávaní registratúrnych záznamov, ktoré môže potrebovať pre jeho podnikateľskú činnosť. Prevádzkovateľ má tiež zákonnú povinnosť spracúvať vybrané osobné údaje (zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach). Kategóriami dotknutých osôb sú všetky osoby, o ktorých sú osobné údaje spracúvané v ostatných informačných systémoch Prevádzkovateľa. Kategóriami osobných údajov sú najmä bežné osobné údaje a údaje o zdraví. Doba uchovávania osobných údajov sa líši od konkrétneho informačného systému, maximálna doba uchovávania je 70 rokov v prípade vybraných údajov zamestnancov. Príjemcami osobných údajov sú dodávateľ skartovacích služieb a orgány verejnej moci Slovenskej republiky. Poskytovanie osobných údajov pre účely archivácie a registratúry je zákonnou požiadavkou. Poskytovanie osobných údajov nie je zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s Prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, Prevádzkovateľ nebude môcť splniť jeho zákonnú povinnosť viesť registratúru a archivovať registratúrne záznamy.

Bežná právna agenda

Účelom je spracúvanie osobných údajov súvisiacich s právnou agendou spoločnosti LINEA Property, s.r.o., teda najmä s vymáhaním pohľadávok a zmluvným právom. Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou, keďže spracúvanie je nevyhnutné na uplatňovanie práv, bránenie práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa. Kategóriami dotknutých osôb sú osoby súvisiace s právnou agendou Prevádzkovateľa. Kategóriami osobných údajov sú najmä osobné údaje v dokumentácii prislúchajúcej ku konkrétnemu sporu alebo zmluve. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov po ukončení sporu, 10 rokov po ukončení zmluvy, 5 rokov po právoplatnom skončení kontroly orgánu dozoru a 10 rokov v prípade bežnej komunikácie. Príjemcami osobných údajov sú orgány verejnej moci Slovenskej republiky a dodávateľ právnych služieb. Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou. Poskytovanie osobných údajov nie je zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s Prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, Prevádzkovateľ nebude môcť identifikovať dotknuté osoby pre účely právnej agendy Prevádzkovateľa.

Rozhodcovské konania

Účelom je spracúvanie osobných údajov súvisiacich s vedením rozhodcovských konaní. Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem a plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou, keďže je spracúvanie nevyhnutné na uplatňovanie práv, bránenie práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má tiež zákonnú povinnosť spracúvať vybrané osobné údaje (zákon č. 244/2002 Z. z rozhodcovskom konaní a zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok). Kategóriami dotknutých osôb sú strany rozhodcovského konania, rozhodcovia a osoby uvedené na dokumentoch, ktoré sú súčasťou rozhodcovského spisu. Kategóriami osobných údajov sú osobné údaje v dokumentácii prislúchajúcej ku konkrétnemu rozhodcovskému konaniu. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov po ukončení rozhodcovského konania. Príjemcami osobných údajov sú orgány verejnej moci Slovenskej republiky, dodávateľ právnych služieb a protistrany konkrétneho rozhodcovského konania. Poskytovanie osobných údajov Prevádzkovateľovi pre účely rozhodcovského konania nie je zákonnou požiadavkou, poskytovanie údajov rozhodcovi konkrétneho rozhodcovského konania je zákonnou požiadavkou. Poskytovanie údajov nie je zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s Prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú Prevádzkovateľovi poskytnuté, pre účely vedenia rozhodcovského konania si v prípade potreby vyžiada údaje rozhodcovský súd.

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrana pred financovaním terorizmu (AML agenda)

Účelom je spracúvanie osobných údajov súvisiacich s plnením povinností Prevádzkovateľa v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu. Právnym základom spracúvania je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa (zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Kategóriami dotknutých osôb sú klienti a iné osoby, v súvislosti, s ktorými musí Prevádzkovateľ plniť zákonné povinnosti v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu. Kategóriami osobných údajov sú najmä údaje potrebné pre vykonanie identifikácie vyžadovanej právnym predpisom. Doba uchovávania osobných údajov je 5 rokov po ukončení obchodného prípadu. Príjemcami osobných údajov sú orgány verejnej moci Slovenskej republiky a dodávateľ právnych služieb. Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s Prevádzkovateľom. Poskytovanie osobných údajov nie je zmluvnou požiadavkou. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, Prevádzkovateľ nebude môcť riadne plniť nevyhnutné zákonné povinnosti a preto nebude môcť uzatvoriť zmluvu s dotknutou osobou.

Ochrana osobných údajov

Účelom je spracúvanie osobných údajov súvisiacich so žiadosťami dotknutých osôb ohľadom ich práv. Právnym základom spracúvania je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa. Kategóriami dotknutých osôb sú osoby uplatňujúce svoje práva, uvedené v žiadosti podľa Nariadenia GDPR. Kategóriami osobných údajov sú osobné údaje súvisiace s vybavením žiadosti dotknutej osoby podľa Nariadenia GDPR. Doba uchovávania osobných údajov je 5 rokov po vybavení žiadosti dotknutej osoby. Príjemcami osobných údajov sú orgány verejnej moci Slovenskej republiky a dodávateľ právnych služieb. Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Poskytovanie údajov nie je zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s Prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, Prevádzkovateľ nebude môcť riadne plniť svoje zákonné povinnosti, ktoré vyplývajú z Nariadenia GDPR.

Registrové veci

Účelom je spracúvanie osobných údajov o členoch orgánov LINEA Property, s.r.o. Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Prevádzkovateľa a plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa podľa Obchodného zákonníka. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje na uvedený účel, keďže ide o spracúvanie potrebné na riadny chod spoločnosti a ide o spracúvanie v záujme dotknutej osoby, ktorá má záujem o zápis do príslušného registra. Kategóriami dotknutých osôb sú členovia orgánov spoločnosti. Kategóriami osobných údajov sú najmä identifikačné údaje, kontaktné údaje a údaje súvisiace so zápisom v príslušnom registri. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov po výmaze údajov z registra. Príjemcami osobných údajov sú orgány konajúce v registrových veciach a dodávateľ právnych služieb. Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Poskytovanie osobných údajov nie je zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s Prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, Prevádzkovateľ nebude môcť vykonať zápis do príslušného registra.

Účtovné a daňové veci

Účelom je spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb v súvislosti so zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa viesť účtovníctvo a podávať daňové priznania. Právnym základom spracúvania je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani s pridanej hodnoty, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok). Kategóriami dotknutých osôb sú osoby, o ktorých sa vedú účtovné záznamy, teda najmä zamestnanci, vystavitelia faktúr a dodávatelia živnostníci. Kategóriami osobných údajov sú najmä identifikačné údaje a údaje týkajúce sa účtovného záznamu. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov od vytvorenia účtovného záznamu alebo od dátumu splatnosti. Príjemcami osobných údajov sú orgány verejnej moci Slovenskej republiky, dodávateľ softvérového riešenia na evidenciu účtovníctva, dodávateľ skartovacích služieb, dodávateľ účtovných služieb a audítori. Poskytovanie osobných údajov na účtovné a daňové účely je zákonnou požiadavkou. Poskytovanie osobných údajov nie je zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s Prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, Prevádzkovateľ nebude môcť riadne plniť svoje zákonné povinnosti.

Klienti

Účelom je spracúvanie osobných údajov zástupcov potenciálnych klientov, ktorí sú právnickými osobami a potenciálnych klientov, ktorí sú fyzickými osobami. Právnym základom spracúvania je v prípade klientov právnických osôb oprávnený záujem Prevádzkovateľa a v prípade fyzických osôb plnenie zmluvy s dotknutou osobou. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou, keďže rozsah spracúvania je možné rozumne predpokladať, je v záujme dotknutej osoby a medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou existuje primeraný vzťah (osoby konajúcej za klienta Prevádzkovateľa). Kategóriami dotknutých osôb sú zástupcovia klienta (najmä manažéri, účtovníci, konatelia). Kategóriami osobných údajov sú najmä identifikačné údaje, kontaktné údaje, komunikácia a údaje súvisiace s plnením zmluvy. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov od ukončenia zmluvy. Príjemcami osobných údajov orgány verejnej moci Slovenskej republiky, dodávateľ právnych služieb, dodávateľ skartovacích služieb, dodávateľ účtovných služieb a audítori. Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou. Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s Prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, Prevádzkovateľ nebude môcť poskytovať službe dotknutej osobe, alebo klientovi ktorého osoba zastupuje, keďže s komunikáciou s klientom je nevyhnutne späté spracúvanie osobných údajov.

Potenciálni klienti

Účelom je spracúvanie osobných údajov zástupcov klientov, ktorí sú právnickými osobami a klientov, ktorí sú fyzickými osobami. Právnym základom spracúvania je v prípade klientov právnických osôb oprávnený záujem Prevádzkovateľa a v prípade fyzických osôb vykonanie opatrení v rámci predzmluvných vzťahov na žiadosť dotknutej osoby. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou, keďže rozsah spracúvania je možné rozumne predpokladať, je v záujme dotknutej osoby a medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou existuje primeraný vzťah (osoby konajúcej za klienta Prevádzkovateľa). Kategóriami dotknutých osôb sú zástupcovia klientov právnických osôb, teda najmä manažéri, účtovníci, konatelia a klienti fyzické osoby. Kategóriami osobných údajov sú najmä identifikačné údaje, kontaktné údaje, komunikácia a údaje potrebné na uzatvorenie zmluvy. Doba uchovávania osobných údajov trvá počas prípravy cenovej ponuky a 6 mesiacov po predložení cenovej ponuky. Príjemcom osobných údajov je dodávateľ programu na posúdenie platobnej schopnosti potenciálneho klienta. Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou ani zmluvnou požiadavkou. Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s Prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, Prevádzkovateľ nebude môcť preveriť platobnú schopnosť potenciálneho klienta, a teda nebude môcť uzatvoriť zmluvu s potenciálnym klientom.

Spracúvanie osobných údajov iných osôb súvisiacich s podnikateľskou činnosťou Prevádzkovateľa

Účelom je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb zabezpečujúcich záväzok klientov alebo plniacich za klientov, alebo inak súvisiacich s obchodnou činnosťou Prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Prevádzkovateľa a plnenie zmluvy s dotknutou osobou. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou, keďže je spracúvanie nevyhnutné na ochranu právom chránených záujmov Prevádzkovateľa a záujem Prevádzkovateľa prevyšuje nad rizikami pre práva a slobody dotknutých osôb. Kategóriami dotknutých osôb sú najmä ručitelia, blízke osoby klientov, veritelia klientov, osoby zúčastnené na dražbe, záložcovia a nový dlžníci pri prevzatí zmluvy. Kategóriami osobných údajov sú najmä údaje súvisiace so zabezpečením záväzku, identifikačné údaje a údaje o majetkových pomeroch dotknutej osoby. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov po skončení zmluvy, s ktorou súvisí zabezpečovací prostriedok. Príjemcami osobných údajov sú orgány verejnej moci Slovenskej republiky a dodávateľ právnych služieb. Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou. Poskytovanie údajov je zmluvnou požiadavkou a požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s Prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, Prevádzkovateľ môže odmietnuť poskytnúť dotknutej osobe služby alebo zmeniť podmienky už existujúceho zmluvného vzťahu.

Posudzovanie platobnej schopnosti klientov a potenciálnych klientov

Účelom je spracúvanie osobných údajov klientov a potenciálnych klientov pre účely posúdenia budúcej vymožiteľnosti pohľadávky v prípade nesplácania poskytnutej služby. Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou, keďže je spracúvanie nevyhnutné na uplatňovanie práv a bránenie práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľ, na ochranu majetku Prevádzkovateľa a na predchádzanie podvodom. Kategóriami dotknutých osôb sú klienti fyzické osoby (vrátane fyzických osôb podnikateľov (živnostníci, slobodné povolania)) a potenciálni klienti, alebo osoby zabezpečujúce plnenie zmluvy prostredníctvom zabezpečovacích prostriedkov. Kategóriami osobných údajov sú najmä údaje súvisiace s dlhmi klientov. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov po ukončení obchodného prípadu. Príjemcom osobných údajov je dodávateľ programu na posudzovanie platobnej schopnosti a majetkových pomerov dotknutých osôb. Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou. Poskytovanie osobných údajov nie je zmluvnou požiadavkou. Poskytovanie údajov je požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s Prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, Prevádzkovateľ nebude môcť riadne chrániť svoj majetok, predchádzať podvodom a chrániť jeho právom chránené záujmy, teda nebude môcť uzatvoriť zmluvu s dotknutou osobou.

Softvér na posudzovanie platobnej schopnosti a majetkových pomerov

Účelom je spracúvanie osobných údajov klientov v súvislosti s používaním databázy softvéru dodávateľa zameraného na posudzovanie platobnej schopnosti a majetkových pomerov dotknutých osôb. Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Kategóriami dotknutých osôb sú klienti fyzické osoby, ktorí sa omeškali so splácaním zmluvne dohodnutého plnenia. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou, keďže je spracúvanie nevyhnutné na uplatňovanie práv a bránenie práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľ, na ochranu majetku Prevádzkovateľa a na predchádzanie podvodom. Kategóriami osobných údajov sú najmä údaje o ekonomickej identite a majetkových pomeroch. Doba uchovávania osobných údajov trvá počas trvania zmluvného vzťahu s klientom, resp. do úplného vymoženia dlžnej sumy v prípade dlhu klienta a 10 rokov po vymožení dlžnej sumy pre účely archivácie. Príjemcom osobných údajov je dodávateľ programu na posudzovanie platobnej schopnosti a majetkových pomerov. Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, ani zmluvnou požiadavkou. Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s Prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, Prevádzkovateľ nebude môcť posúdiť platobnú schopnosť potenciálneho klienta alebo osoby poskytujúcej zabezpečenie potenciálnemu klientovi, teda s dotknutou osobou nebude môcť uzatvoriť zmluvu.

Marketingová komunikácia s existujúcimi klientami

Účelom je spracúvanie osobných údajov pre účely marketingovej komunikácie so zamestnancami klientov právnických osôb a s klientmi fyzickými osobami o ponuke služieb Prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou, keďže priamy marketing služieb v zmysle recitálov Nariadenia GDPR môže byť považovaný za oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Kategóriami dotknutých osôb sú zamestnanci klientov, ktorí sú právnickými osobami a klienti, ktorí sú fyzické osoby. Kategóriami osobných údajov sú najmä identifikačné údaje, kontaktné údaje a reakcie na marketingovú komunikáciu. Doba uchovávania osobných údajov je ku konkrétnej ponuke 5 rokov po zaslaní marketingového e-mailu. Príjemcami osobných údajov je dodávateľ hromadných mailových služieb. Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s Prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, dotknuté osoby nebude môcť Prevádzkovateľ informovať o službách, o ktoré by mohli mať dotknuté osoby záujem.

Akvizičné aktivity

Účelom je spracúvanie osobných údajov zamerané na získavanie nových klientov. Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou, keďže spracúvanie údajov v rozsahu spracúvanom Prevádzkovateľom je možné primerane očakávať a záujem Prevádzkovateľa na akvizičných aktivitách neobmedzuje práva a slobody dotknutých osôb do takej miery, že by záujem Prevádzkovateľa nebolo možné považovať za oprávnený. Kategóriami dotknutých osôb sú osoby, ktorých osobné údaje sú poskytnuté Prevádzkovateľovi prostredníctvom rôznych akvizičných aktivít ako napr. sociálne siete. Kategóriami osobných údajov sú najmä identifikačné údaje a kontaktné údaje. Osobné údaje sú spracúvané do zistenia záujmu odporučenej osoby o služby a produkty Prevádzkovateľa. Osobné údaje sa v prípade nezáujmu neuchovávajú. V prípade záujmu sú osobné údaje spracúvané v informačnom systéme klienti. Spoločným prevádzkovateľom je okrem LINEA Property, s.r.o. aj dodávateľ príslušnej sociálnej siete. Pri spracúvaní osobných údajov dochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov do USA. Primerané záruky prenosu predstavujú štandardné zmluvné doložky a rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti ochrany osobných údajov v USA zo dňa 10.7.2023. Poskytovanie osobných údajov nie je zmluvnou požiadavkou, zákonnou požiadavkou, ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s Prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, dotknutá osoba nebude môcť získať informácie o ponuke služieb Prevádzkovateľa prostredníctvom príslušnej sociálnej siete.

Došlá a odoslaná pošta

Účelom je spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vo vyžiadanej a nevyžiadanej korešpondencii pred ich priradením do príslušného informačného systému. Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou, pretože dotknutá osoba môže spracúvanie primerane očakávať a spracúvanie nepredstavuje riziko pre práva a slobody dotknutej osoby. Kategóriami dotknutých osôb sú osoby vopred neurčeného okruhu osôb, ktorých osobné údaje vyplývajú z vyžiadanej a nevyžiadanej pošty. Kategóriami osobných údajov sú najmä kontaktné údaje, identifikačné údaje a údaje obsiahnuté v komunikácii. Doba uchovávania vyžiadanej korešpondencie je 10 rokov. Nevyžiadaná korešpondencia sa neuchováva. Príjemcom osobných údajov je dodávateľ poštových a kuriérskych služieb. Poskytovanie osobných údajov nie je zmluvnou požiadavkou, zákonnou požiadavkou, ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s Prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, Prevádzkovateľ nebude môcť identifikovať odosielateľa korešpondencie.

Kontaktný formulár

Účelom je spracúvanie údajov osôb, ktoré využijú kontaktný formulár na webovom sídle Prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou, pretože spracúvanie je v záujme dotknutej osoby, ktorá kontaktovala Prevádzkovateľa s účelom získať reakciu Prevádzkovateľa, teda dotknutá osoba môže spracúvanie primerane očakávať. Kategóriami dotknutých osôb sú osoby, ktorých osobné údaje vyplývajú z použitia kontaktného formulára na webe Prevádzkovateľa. Kategóriami osobných údajov sú najmä kontaktné údaje, identifikačné údaje a údaje obsiahnuté v komunikácii. Doba uchovávania osobných údajov je daná dôvodom kontaktovania, pričom nepotrebné osobné údaje nie sú uchovávané. Poskytovanie osobných údajov nie je zmluvnou požiadavkou, zákonnou požiadavkou ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s Prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, Prevádzkovateľ nebude môcť reagovať na oslovenie Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára.

Dodávatelia

Účelom spracúvania je spracúvanie osobných údajov dodávateľov fyzických osôb a kontaktných osôb dodávateľov, ktorí sú právnickými osobami. Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje na uvedený účel, keďže ide o spracúvanie, ktoré môže dotknutá osoba primerane očakávať a medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou existuje primeraný vzťah. Kategóriami dotknutých osôb sú dodávatelia fyzické osoby, živnostníci, kontaktné osoby a štatutárne orgány dodávateľov, ktorí sú právnickými osobami. Kategóriami osobných údajov sú najmä kontaktné údaje, identifikačné údaje a komunikácia. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov od ukončenia zmluvy. Príjemcom osobných údajov je dodávateľ softvérového riešenia na evidenciu účtovníctva. Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s Prevádzkovateľom. Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, Prevádzkovateľ nebude môcť identifikovať dodávateľa. uzatvoriť s ním zmluvu a komunikovať s ním.

Poistné udalosti

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov pri vybavovaní poistných udalostí poškodených fyzických osôb. Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou, keďže spracúvanie je nevyhnutné na uplatňovanie práv a bránenie práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa a na plnenie jeho povinností pri likvidácii poistnej udalosti, pričom dotknutá osoba môže rozsah spracúvania primerane očakávať. Kategóriami dotknutých osôb sú osoby, ktorých údaje sa objavia na dokumentácii súvisiacej so šetrením a vybavením poistnej udalosti. Kategóriami osobných údajov sú najmä identifikačné a kontaktné údaje a údaje súvisiace s vybavením poistnej udalosti. Doba uchovávania osobných údajov je 11 rokov od poistnej udalosti. Príjemcami osobných údajov sú príslušné poisťovane. Poskytovanie osobných údajov nie je zmluvnou požiadavkou, zákonnou požiadavkou, ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s Prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, Prevádzkovateľ nebude môcť riadne vybaviť likvidáciu poistnej udalosti.

Skupina LINEA Property

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov o spoločníkoch, o členoch orgánov spoločnosti a o zamestnancoch dcérskych spoločností Prevádzkovateľa pre účely výmeny informácií potrebných na chod skupiny. Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou, keďže oprávnený záujem na výmene informácií v rámci skupiny podnikov na vnútorné administratívne účely konštatujú priamo recitály Nariadenia GDPR. Kategóriami dotknutých osôb sú akcionári, resp. spoločníci, členovia orgánov spoločnosti a zamestnanci dcérskych spoločností. Kategóriami osobných údajov sú najmä správy o činnosti, komunikácia medzi zamestnancami rôznych spoločností skupiny, zákonom požadované údaje o akcionároch, spoločníkoch, účastníkoch valných zhromaždení a podobne. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov. Príjemcami osobných údajov sú ostatné spoločnosti skupiny LINEA Property. Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou v prípade údajov týkajúcich sa zamestnancov skupiny LINEA Property. Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s Prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, Prevádzkovateľ nebude môcť riadne zabezpečovať chod skupiny LINEA Property v rámci jej funkčnej hierarchie.

Vizitky

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov uvedených na poskytnutých vizitkách. Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje na uvedený účel, keďže ide o dobrovoľne poskytnuté osobné údaje spracúvané v prospech dotknutej osoby, v rozsahu, ktorý môže dotknutá osoba primerane očakávať. Kategóriami dotknutých osôb sú osoby, ktorých osobné údaje sú uvedené na vizitkách. Kategóriami osobných údajov sú najmä kontaktné údaje. Doba uchovávania osobných údajov je 3 roky. Príjemcom osobných údajov je dodávateľ grafických služieb a služby tlače. Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s Prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, Prevádzkovateľ nebude môcť využiť vizitku na kontaktovanie dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ prijal primerané bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti osobných údajov spracúvaných vo všetkých vyššie uvedených informačných systémoch a uvedené bezpečnostné opatrenia zdokumentoval v bezpečnostnom projekte spoločnosti.