Ochrana osobných údajov

Informácie poskytnuté dotknutej osobe

podľa § 19 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Vážený pán/pani,

V zmysle vyššie uvedeného zákona si Vám dovoľujeme oznámiť, že Vaše osobné údaje spracováva naša spoločnosť Linea, investičné družstvo, so sídlom Drieňová 34, 826 16 Bratislava, IČO: 31 322 247, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č.: 551/B, www.lineask.sk, tel. +421 905 864 738, e-mail: linea@lineask.sk.

Ak máte akúkoľvek otázku alebo sťažnosť ohľadom spracovávania Vašich osobných údajov prosím zašlite nám ju mailom na linea@lineask.sk 

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je:

  • uzatvorenie, správa a evidencia nájomných zmlúc, kúpnych zmlúv a dohôd
  • aktívne a pasívne súdne spory a mimosúdne vymáhanie pohľadávok,
  • spracúvanie osobných údajov v rámci potrieb účtovných a daňových predpisov

Príjemcom Vašich osobných údajov môžu byť naši právni zástupcovia, exekútori, notári, orgány verejnej moci, rozhodcovia rozhodujúci spory v rozhodcovskom konaní, súdni znalci, poskytovatelia IT riešení a účtovné spoločnosti, dražobné spoločnosti a iné osoby zaoberajúce sa vymožením práv našej spoločnosti.

Nezamýšľame Vaše osobné údaje prenášať do žiadnej tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Doba uchovania Vašich osobných údajov sa bude riadiť kritériami uchovávania príslušných zmlúv a dohôd požadovanými účtovnými a daňovými zákonmi Slovenskej republiky a taktiež požiadavkami zákona č. 297/2008 Z.z.

Máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu Vašich osobných údajov, právo na vymazanie Vašich osobných údajov po tom čo nám to vyššie uvedené zákony umožnia, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v zmysle platných predpisov, namietať spracúvanie osobných údajov ako aj právo na presnosť Vašich osobných údajov a tiež právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona č. 18/2018 Z.z.

Naša spoločnosť nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Naša spoločnosť zároveň nemá v úmysle ďalej spracovávať Vaše osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý sme ich získali.